TERMS & CONDITIONS
Onze verplichte gegevens over de website:

1. Cookies

 

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een mail sturen via ons info formulier

 

Cookies kunnen op de Website gebruikt worden om de dienst die u geleverd wordt te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bewaard worden. Filmfunding.tv kan Cookies gebruiken om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om de Dienst die u aangeboden wordt te personaliseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een Cookie wordt aangeboden, of dat alle Cookies systematisch geweigerd worden. U erkent dat efficiënte navigatie op de Website mogelijk in het gedrang komt wanneer u Cookies weigert.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

 

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door ons, Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere gegevens erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van filmfunding.

 

3. Persoonlijke levenssfeer

 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.
Persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht, en u hebtt steeds recht tot inzage van je persoonlijke gegevens.

 

4. Vertrouwelijkheid

 

Alle informatie of materiaal die naar filmfunding  wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten.

 

5. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en de ze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kan de vordering ingesteld worden voor :

- de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;

- de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd;

- de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder gesproken heeft met de verweerder indien deze, noch in voorkomend geval één van de verweerders, zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

 

Privacy

 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing. Gelieve te noteren dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Nieuw
Filmfunding.tv verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).
 
Persoonsgegevens worden slechts zolang bijgehouden zolang een project loopt

----------------------------
Filmfunding .tv admin is gelegen in Balen Belgie

-Wij zullen een gedeelte 5% van de gestorte bedragen spenderen aan film promotie.
Jaarlijks zullen wij  het gedeelte dat niet opgebruikt is, schenken aan een goed doel.
Projecten die uiteindelijk niet doorgaan, komen te vervallen.

 

 

 

 

 

© FilmFunding.tv 2018   Media-Press  Mediagroup           terms of conditions